มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ
ฟังเสียง 'ประชาชน' เพื่อสร้างนโยบาย


ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางการออกแบบนโยบายรูปแบบใหม่ๆ และแนวทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจก็คือ ‘ห้องปฏิบัติการนโยบาย’ (Policy Lab)

อ่านต่อ  

เยาวชนเผชิญปัญหาสังคมอะไรบ้างในปัจจุบัน ?


Thailand Policy Lab กำลังนำนวัตกรรมมาสร้างนโยบายที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชน และเราต้องการให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง เพื่อให้ได้ ‘นโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน’

เข้าร่วม  

Policy Lab : โอลิมปิกแห่งการสร้างนโยบาย จะเปลี่ยนประเทศไทยได้จริง


ถ้าบอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนสถานะจากประเทศกำลังพัฒนา ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีใครเชื่อบ้างไหม คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะทำได้อย่างไร ...

อ่านเพิ่ม  

เยาวชนเผชิญปัญหาสังคม อะไรบ้างในปัจจุบัน ?


Thailand Policy Labต้องการนำนวัตกรรมมาสร้างนโยบายที่ช่วยแก้ไข ปัญหาของเยาวชนและเราต้องการให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงเพื่อให้ได้‘นโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน’

VIDEO

HOME

Rectangle 139

THAILAND POLICY LAB

POLICYMAKING REIMAGINED

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยังยืน

ปัญหาเเละความท้าทายในปัจจุบันซับซ้อน รวดเร็วเเละเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบนโยบายเเบบดั้งเดิมเท่านั้น

ห้องปฏิบัติการนโยบายจึงต้องเกิดขึ้นมาเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้กับการคิดและออกแบบนโยบาย โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายที่ตอบโจทย์และยั่งยืน

ห้องปฎิบัติการด้านนโยบายชั้นนำ

Thailand Policy Lab สู่ผู้นำด้านห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนโยบาย ซึ่ง Thailand Policy Lab คือความริเริ่มด้านห้องปฏิบัติการนโยบายที่ใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ มาออกแบบและกำหนดนโยบาย

Thailand Policy Lab สำรวจ พัฒนา และทดลองชุดแนวทาง การแก้ปัญหา ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนตลอดกระบวนการ จากนั้นจึงผลักดันชุดวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาให้เป็นนโยบายสาธารณะในประเทศไทย รวมถึงส่งต่อและแลกเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ พัฒนาการ และความรู้ด้านนวัตกรรมนโยบายกับต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์ฯ กับ UNDP

“Thailand Policy Lab คือห้องปฏิบัติการนโยบาย ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ”

ภารกิจ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างนโยบายของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ และความต้องการของประชาชน

OUR WORKS

ผลสำรวจเพื่อสร้างนโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

Poll

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน

การศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

84.3 %

สุขภาพจิตและสุขภาวะของเยาวชน

76.4 %

ความยากจน และการจ้างงาน

71.43 %

ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

71.2 %

สุขภาพทางเพศ/การเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

56.7 %

ประเด็นปัญหาที่ท่านคิดว่าควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด (ความเร่งด่วน)

การศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

88.4 %

สุขภาพจิตและสุขภาวะของเยาวชน

79.1 %

ความยากจน และการจ้างงาน

74.5 %

ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

67.7 %

การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

65.2 %

LEARNING SPACE

แบบสำรวจความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19

Poll

ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เรื่องใดที่คุณกังวลมากที่สุด

ปากท้อง รายได้

52.1 %

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

87.9%

มาตรการควบคุมการเดินทาง

25.6 %

เรียนออนไลน์

22.9 %

ทำงานออนไลน์

14 %

ผลกระทบสุขภาพจิต

55.8%

โควิด-19 เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านใดของคุณมากที่สุดตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 ระบาดจนถึงปัจจุบัน

การป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 เช่น การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากาก การล้างมือ

76 %

การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หรือการพบปะสังสรรค์

74 %

การใช้เทคโนโลยีในการทำงานหรือเรียนหนังสือ

49.6 %

การเดินทาง

46 %

ที่ผ่านมานโยบายของรัฐตอบโจทย์ชีวิตคุณด้านใดบ้าง

ปากท้อง เศรษฐกิจ

14.6 %

สวัสดิการด้านสาธารณสุข

18.8 %

การทำธุรกิจ

3.1 %

การศึกษา

6.3 %

ไม่ตอบโจทย์

73.8 %

EVENTS

OUR PARTNERS

NESDC & UNDP

Research Institute

University

Social Enterprise

Media

Non-Profit Organization