คำอธิบายบทเรียน

เปลี่ยนเมืองให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน

ปัจจุบันเมืองอยู่แถวหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เมืองจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมเชิงนโยบาย หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ “นอกกรอบ” เพื่อออกแบบนโยบายแบบใหม่ สิ่งนี้จะช่วยให้เมืองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเคลื่อนไหวเชิงรุก ก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่มีแต่ภาครัฐเท่านั้น ความริเริ่มของเมืองจะทำให้เมืองพึ่งพานโยบายจากส่วนกลางน้อยลง ในขณะเดียวกันเอง นวัตกรรมต่างๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ หรือมิติสิ่งแวดล้อม เมืองจึงจำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเชิงระบบด้วยงานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top