ร่วมกิจกรรม

Participate

ร่วมกิจกรรม

Thailand Policy Lab ตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมนโยบายให้กับประเทศไทย สร้างสรรค์ให้เกิดสังคมแห่งนวัตกร รวมถึงสื่อสารกับสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างนโยบาย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top