ABOUT US

THAILAND POLICY LAB

POLICYMAKING REIMAGINED

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยังยืน

ปัญหาเเละความท้าทายในปัจจุบันซับซ้อน รวดเร็วเเละเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบนโยบายเเบบดั้งเดิมเท่านั้น

ห้องปฏิบัติการนโยบายจึงต้องเกิดขึ้นมาเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้กับการคิดและออกแบบนโยบาย โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มา ซึ่งนโยบายที่ตอบโจทย์และยั่งยืน

ห้องปฎิบัติการด้านนโยบายชั้นนำ

Thailand Policy Lab สู่ผู้นำด้านห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนโยบาย Thailand Policy Lab คือความริเริ่มด้านห้องปฏิบัติการนโยบายที่ใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆมาออกแบบและกำหนดนโยบาย

Thailand Policy Lab สำรวจ ทดลองและพัฒนาชุดแนวทางการแก้ปัญหา ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนตลอดกระบวนการและผลักดันวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาให้เป็นนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่าง สภาพัฒน์ฯ กับ UNDP

“Thailand Policy Lab คือห้องปฏิบัติการนโยบาย ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ”

วิสัยทัศน์

มุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมสร้างนโยบายชั้นนำ

ภารกิจ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างนโยบายของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงตอบโจทย์ ความท้าทายใหม่ๆ และความต้องการของประชาชน

เป้าหมาย

  • เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม
  • เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมการสร้างนโยบายในการเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบันและ อนาคต
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและเอกชนในการออกแบบและกำหนดนโยบาย
  • เพื่อสร้างและขยายเศรอข่ายของนวัตกรออกแบบนโยบาย
  • เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนโยบาย

กระบวนการ นวัตกรรม การออกแบบนโยบาย

ปัจจัยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างนโยบาย

แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบาย

สังคมของนวัตกร

การส่งเสริมศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม

การสือสารเพื่อการมี
ส่วนร่วมของสาธารณะ