งานของเรา

Our Works

งานของเรา

Thailand Policy Lab ต้องการนำประเด็นต่างๆ ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มาเข้าสู่กระบวนการออกแบบนโยบาย เพื่อให้ได้นโยบายด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์

เลือกประเด็น

Mental Health Policy For Youth
นโยบายสุขภาพจิตเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน
Policy for Healthcare Services in Thailand
นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

Our Works

Mental Health Policy For Youth

นโยบายสุขภาพจิตเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน

ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด

Our Works

Policy for Healthcare Services in Thailand

นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top