Vocabs of The Week
Published: 12.06.2023

“เมืองอัจฉริยะ” โครงการนี้อาจเป็น ‘ปัจจัยขับเคลื่อน’ ที่กระตุ้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทบทวนแนวทางราชการแบบเก่าๆ และทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมืองอัจฉริยะเองก็อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนในระดับมหาศาลเช่นกัน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนตามมา ในฐานะนักนโยบาย เราจำเป็นต้องจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลซับซ้อน และหาสมดุลระหว่างความก้าวหน้าและความเป็นธรรมให้เจอ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top