Vocabs of The Week
Published: 19.12.2023

ในปี 2022 UNDP Philippines ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสรรคในการเข้าถึงเศรษฐกิจแพลตฟอร์มสำหรับผู้หญิงและคนชายขอบอื่นๆ ในประเทศจากการวิเคราะห์พบว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคืออาการที่บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำอื่นๆ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและคนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำที่ทับซ้อนกันยังส่งผลร้ายต่อมาตรการแทรกแซงเชิงดิจิทัลสำหรับผู้คนในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย โดยนักวิจัยชี้ว่าการยกระดับการเข้าถึงระบบดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อความเหลื่อมล้ำมิติอื่นๆ ได้รับการจัดการไปพร้อมๆ กัน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top