คำอธิบายบทเรียน

ผู้พิการถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก นี่ยังไม่นับว่าคนทุกคนสามารถกลายเป็นผู้พิการได้ด้วยเหตุต่างๆ หากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมแล้ว ผู้พิการจะพบอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิต จนพลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสังคมไป การจะทำให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสต่าง  ในชีวิตอย่างเท่าเทียมนั้น คำตอบคือ universal design หรือการออกแบบเพื่อคนทุกคน คำนึงถึงความปลอดภัย สรีระ ความอิสระ และความต่อเนื่องในการใช้งาน อิสราเอลดำเนินการทำให้ประเทศกลายเป็น “ประเทศเพื่อคนทุกคน” โดยมีนโยบายสำคัญคือ Universal Design ภาคบังคับ กล่าวคือ ทุกบริการและปฏิบัติการที่เกี่ยวโยงกับสาธารณะต้องมีโครงสร้างและการปรับแต่งตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกันว่าคนทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top