คำอธิบายบทเรียน

ในปัจจุบันโลกของเรามีความผันผวนไม่แน่นอน เราไม่สามารถอาศัยความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งในการแก้ปัญหาได้  การคิดเชิงระบบคือการใช้แนวคิดจากหลายสาขาวิชา ช่วยให้เราเข้าใจความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบันได้ และการมีเครื่องมือทางนโยบายก็ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมนี้ได้ ดังนั้น นักนโยบายต้องทำความเข้าใจว่า ความคิดมีส่วนสำคัญในการกำหนดระบบอย่างไร ซึ่งระบบนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดหรือสร้างประสบการณ์ต่อไป 

สำหรับการคิดเชิงระบบ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เราต้องการเปลี่ยนส่วนไหนของระบบ (2) ปัจจัยใดที่จะมากำหนดพื้นที่เชิงนโยบาย (3) เราเข้าใจระบบหรือปัจจัยภายนอกที่ต้องการทำงานด้วยแล้วหรือยัง (4) ทบทวนถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง (5) คิดทางเลือกอื่น ๆ เสริม (6) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นที่สอง หรือการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top