คำอธิบายบทเรียน

“จะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่น?” คือโจทย์สำคัญสำหรับภาครัฐยุคใหม่ ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชน ไม่เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายจะส่งข้อมูลหากันและกันได้ราบรื่นขึ้น แต่ประชาชนเองยังสามารถใช้สิทธิพลเมืองได้มากขึ้น จากที่เคยอยู่ท้ายสุดในสายพานการออกแบบนโยบาย ก็กลายมาเป็นผู้ตรวจสอบ เสนอความคิดและข้อกังวล หรือร่วมออกแบบนโยบายได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องอย่าลืมว่า โลกออฟไลน์-ออนไลน์ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะทำโครงการอะไร เราก็ต้องพึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้โดยสะดวก เมืองแต่ละเมืองเองไม่อาจใช้นวัตกรรมได้เต็มศักยภาพ เพราะกฎระเบียบที่เข้มงวดและการบริหารราชการแบบรวมศูนย์ และท้ายที่สุดประชาชนต้องเป็นผู้เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหา มิเช่นนั้นการทำงานของแพลตฟอร์มในระยะยาวจะไม่ยั่งยืน ส่วนผู้คนก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพราะความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลงานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top