โพลสำรวจ / เยาวชน
Published: 30.09.2021

Thailand Policy Lab จัดทำแบบสำรวจปัญหาและความท้าทายที่เยาวชนกำลังเผชิญ โดยแบ่งปัญหาออกมาเป็น 9 ประเด็นหลัก 1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. สุขภาพจิตใจ 3. สารเสพติดและแอลกอฮอล์ 4. ภัยบนท้องถนน 5. บริการด้านสาธารณสุข 6. มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7. การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 8. ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ 9. ความยากจนและการจ้างงาน เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนว่า ปัญหาใดใกล้ตัวพวกเขามากที่สุด และปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด

Thailand Policy Lab ได้นำข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการออกแบบนโยบายเพื่อเยาวชน (อายุระหว่าง 15-24 ปี) อย่างการกวาดหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Social Listening) การหาข้อมูลเชิงลึก จนถึงขั้นตอนระดมสมองเพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Hackathon) และการทดลอง เราต้องการฟังเสียงเยาวชนและประชาชนเพื่อให้ได้ ‘นโยบายเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน’ อย่างแท้จริง

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน

การศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

84.1 %

สุขภาพจิตและสุขภาวะของเยาวชน

76.3 %

ความยากจน และการจ้างงาน

71.3 %

ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

71.1 %

สุขภาพทางเพศ/การเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

56.7 %

การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

52.2 %

การใช้สารเสพติดต่างๆ

51.1 %

ด้านภัยทางท้องถนนที่เกิดขึ้น

40.6 %

มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

44.7 %

ประเด็นปัญหาที่ท่านคิดว่าควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด (ความเร่งด่วน)

การศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

88.2 %

สุขภาพจิตและสุขภาวะของเยาวชน

79 %

ความยากจน และการจ้างงาน

74.4 %

ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

67.6 %

การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

65.2 %

การใช้สารเสพติดต่างๆ

64.7 %

สุขภาพทางเพศ/การเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

60.8 %

มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

54.6 %

ด้านภัยทางท้องถนนที่เกิดขึ้น

50.7 %

ท่านคิดว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ( เลื่อนสำรวจคำตอบ )

เรียนรู้ ความฝัน ความสนุก

สิ่งแวดล้อม / Internet of Things / ครอบครัว

สวัสดิการที่มั่นคง คุณภาพการศึกษา และคุณธรรมในการเป็นพลเมืองที่ดี

ความรู้ ความสบาย ความมั่นคง

เข้าใจ สุขใจ มั่นคง

ให้เกียรติกัน, คุณธรรม, ขยัน

มีงานทำ

การมีเสรีภาพในการคิดและแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงสุขภาวะที่ดี การเข้าถึงการศึกษาที่มีความเป็นสากล เช่น ค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ

ครอบครัว กาศึกษา สวัสดิการรัฐ

การศึกษาที่ดี การเมืองที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี

ปลอดถัย การศึกษา เศรษฐกิจ

สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

ครอบครัว สุขภาพ โอกาสทางการศึกษา

สวัสดีภาพ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่

การศึกษา สภาพจิตใจ สภาพแวดล้อม

เรียน เล่น เพื่อน

สวัสดิการ การศึกษา และมีรายได้

1 การเมืองดี ความเป็นอยู่จะดีขึ้น 2 เศรษฐกิจและสังคม 3 ครอบครัว

สังคม ครอบครัว การศึกษา

เงิน การศึกษาที่ดี ความเป็นอิสระ

การศึกษา ความพร้อม กำลัง

มีเงินใช้

มี ความ สุข

อิสระ ความสุข ครอบครัว

กำ จัด ภัย

ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การศึกษา

ไม่ทุกข์ สุขภาพดี มีเงิน

การศึกษาที่ดี ครอบครัวที่ดี เพื่อนที่ดี

สุขภาพกาย จิตใจ และสังคม

ความสุข หน้าที่ สังคม

เสรีภาพ การศึกษา สภาพแวดล้อม

พัฒนาด้านความคิด ส่งต่อเด็กรุ่นหลัง

ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การศึกษา

การรับฟัง การยอมรับ การเคารพ

มีการศึกษา มีอาชีพ มีสุขภาพที่ดี

การศึกษา การเคารพซึ่งกันและกัน ความปลอดภัย

เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการออกแบบชีวิตของตัวเอง สนุกกับการเรียนรู้ ไม่ทรมาณ

ครอบครัว สภาพแวดล้อม สังคม

การเมือง โอกาส ความเข้าใจ

Safety, privacy, well-being

สิ่งแวดล้อม โอกาส การศึกษา

โอกาส​ เรียนรู้​ สนับสนุน

อาชีพ การศึกษา ค่าครองชีพ

ปลอดภัย ประสิทธิภาพ ปราดเปรื่อง

สังคม โอกาส คุณค่าในตัวเอง

เข้าใจ รับฟัง ยอมรับ

สถาบันครอบครัว, ระบบการศึกษา, ระบบสาธารณสุข

เสรีภาพ สวัสดีการ คุณภาพชีวิต

เสรีภาพ เท่าเทียม ก้าวหน้า

Opportunity Freedom Mentoring

สุขภาพจิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี มีคนรอบข้างที่ดี

ปัจจัยสี่ สุขภาพจิต การศึกษา

Decent works, Safety Environment, Inclusion

กิน เรียน เล่น

อิสระ เสรี ปลอดภัย

ความสุข แพชชั่น ใช้ชีวิต

ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านที่อยู่อาศัย

เงินสำรองชีพ การดูแลเอาใจใส่ การสนับสนุนความฝัน

1 บ้านเมืองสะอาด 2 มีเพื่อนเป็นหมา 3 ยายใจดี

โอกาส แสดงออก ความปลอดภัย

เสรีภาพ การศึกษา สภาพแวดล้อม

Good health, Good support system, quality education

มีความสุข จิตสมบูรณ์ กายแข็งแรง

การศึกษา ครอบครัว การเข้าถึงสาธารณสุข

เข้วใจ ห่วงใย ให้อิสระ

ความเข้าใจ เงิน การสนับสนุน

สุขภาพดี โอกาส การสนับสนุน

ผู้ปกครองที่มีคุณภาพ การศึกษาดี เศรษฐกิจดี

สภาพแวดล้อมดี สังคมดี ครอบครัวที่ดี

ครอบครัวดี สิ่งแวดล้อมดี รากฐานประเทศดี

Education, mindfulness, creativity

ชีวิต คนที่รัก อิสระ

Safe Supported and Free

ครอบครัว ประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการ

อิสระ ประชาธิปไตย ตัวเอง

ความอยู่รอด

มีความสุข พอเพียง ซื่อสัตย์

รักการเรียนรู้

อิสระในการเลือก ค้นพบเป้าหมายชีวิต การสนับสนุน

ครอบครัว สุขภาพจิต ที่อยู่อาศัย

Stability, Growth, Mental well - being

เข้าใจ ปลอดภัย พูดคุยได้

ความฝัน ทำได้ ส่งเสริม

ค่าครองชีพที่ดี ครอบครัวที่ไม่มีความรุนแรง สุขภาวะที่สมบูรณ์

เงิน โอกาส สนุก

การศึกษา สุขภาพ และเทคโนโลยี

1. ความเป็นอยู่ที่ดี 2. การศึกษาที่ดี 3. โอกาสที่ดี

เท่าเทียม สวัสดิการ สิ่งแวดล้อมสะอาด

เสรีภาพ

1.การได้รับการศึกษาที่ดี 2.ความเท่าเทียม 3.สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงสร้างพื้นฐาน ความเข้าใจ ครอบครัว

Family Education Environment

สุขภาพ ธรรมชาติ การเงิน

เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี

เห็นใจกัน ให้เกียรติกัน เสียสละ

ธรรมชาติ ที่อยู่ โอกาส

Welfare, opportunity, sustainability

รักการเรียน

กินอิ่ม นอนหลับ สนุก

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top