Vocabs of The Week
Published: 04.09.2023

กระดานนโยบายช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในกระบวนการนโยบาย เนื่องจากเครื่องมือนี้ช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจัยสำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศรวันดา รัฐบาลได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือแผนยุทธศาสตร์สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานความรู้ภายในปี 2050 องค์ประกอบหลักๆ สำหรับกระดานนโยบายนี้ ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริบท กระบวนการและพันธมิตร การลงทุน ความเสี่ยง จังหวะเวลา และข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปโดยรวม 

ในขั้นตอนการออกความคิดเห็น (ideate) ข้อมูลภายใต้คอลัมน์ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามผลการทดลองแต่ละครั้งเสมอ ด้วยวิธีนี้เอง เราจะเห็นภาพรวมของนโยบายที่กำลังพัฒนา และเห็นความก้าวหน้าของแนวคิดอยู่เสมอ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top