Vocabs of The Week
Published: 11.07.2023

ในขณะที่เรามีนโยบายแบบ “ทางเลือกเดียวบังคับใช้กับทุกคน” หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เพิกเฉยบริบทของปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกันไปของผู้ใช้นโยบายทั่วประเทศ  อีกด้านหนึ่งของการออกนโยบายคือการแก้ไขปัญหาแบบอิงสถานที่ ซึ่งพยายามหาทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่น แนวคิดนี้นำชุมชนมาเป็นประธานของการทำงาน โดยส่งเสริมให้สมาชิกชุมชน เข้ามาออกแบบนโยบาย เมื่อนโยบายเกิดขึ้นจากท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น นโยบายต่างๆ จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงปัญหาที่ซับซ้อนและเฉพาะตัวในพื้นที่เช่นกัน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top