Vocabs of The Week
Published: 25.12.2023

นับตั้งแต่ปี 2012 UNDP ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังเยาวชนชื่อว่า “YouthConnekt” จุดประสงค์ของโครงการนี้คือช่วยให้เยาวชนในแอฟริกาที่สนใจการพัฒนาได้ทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในสายงานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถผลักดันพวกเขาในเชิงเศรษฐกิจได้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการนี้ได้ส่งเสริมนักธุรกิจที่เป็นเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ผ่านการให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โอกาสฝึกงาน และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นส่วนหนึ่งของ UN Youth Strategy ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมพลังเยาวชนควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างคนต่างวัย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top