Vocabs of The Week
Published: 14.11.2022

นักนโยบายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สาธารณะ แต่ปรากฏว่าผู้ลงชื่อเข้าร่วมส่วนมากเป็นผู้ชายวัยกลางคน ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับฟังความเห็นจากประชาชนเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้การออกแบบนโยบาย “inclusive” หรือโอบรับคนทุกคน จึงเป็นหน้าที่ของนักนโยบายที่จะต้องกระตุ้นและอำนวยความสะดวกกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top