Vocabs of The Week
Published: 25.10.2023

สิงคโปร์กำลังเดินหน้าสร้างภาคส่วนธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมเท่าๆ กัน ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้สร้างโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจได้ให้งบสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

การประสานงานข้ามภาคส่วนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากมีองค์กรตัวกลางคอยดูแล ซึ่งองค์กรดังกล่าวยังทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคมในสิงคโปร์ด้วย ความร่วมมือข้ามภาคส่วนนี้ทำให้เกิดระบบที่ส่งเสริมนวัตกรรมอย่างยั่งยืนมากขึ้น

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top