Vocabs of The Week
Published: 17.01.2023

ในการออกแบบนโยบายนั้น ต้องมีการระบุทั้งปัญหา เป้าหมาย เครื่องมือทำงาน วิธีการหารือและเลือกนโยบาย อำนาจในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้อง แม้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกกำหนดเอาไว้แต่แรกแล้ว แต่ก็อาจมีเหตุจำเป็นให้ต้องกลับไปทบทวนอยู่เสมอ เช่น หลักจากศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาแล้ว นักนโยบายอาจพบว่าตนให้นิยามกับปัญหาที่แคบ/กว้างเกินไป หรือถูกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทักท้วงให้ระบุปัญหาใหม่ การออกแบบนโยบายจึงจำต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top