Vocabs of The Week
Published: 18.09.2022

นักนโยบายควรพินิจพิจารณาถึง “Deep Culture” เพื่อเข้าใจและถอดรากสาเหตุของปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบาย ยกตัวเช่น วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ฝังรากลึกในประเทศไทยคือวัฒนธรรมที่ลูกจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักวางแผนนโยบายสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัยควรเข้าใจ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top