Vocabs of The Week
Published: 01.08.2022

สมมติว่านักนโยบายอยากให้คนไร้บ้านมีความมั่นคงในชีวิต ก็ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ที่ ‘cross-cutting’ กันอยู่ เพราะสภาวะไร้บ้านเป็นทั้งสภาวะทางจิตใจ สภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาวะทางสุขภาพ การหาทางออกก็ต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายองค์กร เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล เป็นต้น

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top