Vocabs of The Week
Published: 22.08.2023

กระบวนการนโยบายแบบใช้อำนาจแนวดิ่งแยกผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายออกจากผู้ออกนโยบายอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเครื่องมือที่ออกแบบให้พวกเขา เพราะฉะนั้น เพื่อลดระยะห่างระหว่างภาครัฐและประชาชน เราจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น EU Policy Lab ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเสนอประเด็นเชิงนโยบาย หลังจากได้ข้อคิดเห็นจากผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายโดยตรงแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ไปร่วมกันพัฒนาเป็นกรอบการทำงานสำหรับออกแบบและทดลองนโยบายต่างๆ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top