Vocabs of The Week
Published: 13.11.2023

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดคือหนึ่งในตัวเร่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไวรัสโควิดทำให้เกิดภาวะ “new normal” หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ ณ ตอนนี้ได้กลายมาเป็นเรื่องปรกติและบรรทัดฐานในการใช้ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ในตลาดแรงงาน การทำงานนอกออฟฟิศแพร่หลายมาก ทำให้กระแสการทำงานรูปแบบนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานการทำงานทั่วโลก 

ในขณะเดียวกัน การทำงานออนไลน์อย่างต่อเนื่องทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลรุนแรงมากขึ้น การต้องติดต่อและเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอจึงกลายเป็นภาระสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือขาดการสนับสนุนจากระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top