Vocabs of The Week
Published: 15.08.2023

การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังคือหัวใจของการออกแบบนโยบายที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยเจาะทะลุอุปสรรค ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ริเริ่มโครงการบูรณะเรื่องเพศให้เป็นกระแสหลักในการพัฒนา (gender mainstreaming) สำหรับหน่วยงานรัฐท้องถิ่น หลังจากนั้นทางเทศบาลจึงพบว่า ผู้หญิงในภาคส่วนการให้บริการดูแล ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมากกว่าคนอื่น จึงนำมาสู่การหาทางออกสำหรับปัญหานี้ได้ในที่สุด

สำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาร์เจนตินาคือหนึ่งในประเทศที่นำเอาข้อเสนอการมีส่วนร่วมของนานาประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined Contribution: NDC) มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ อาร์เจนตินาจึงสร้างหน่วยงานพิเศษเพื่อประสานงานกับจังหวัดและเทศบาลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top