Vocabs of The Week
Published: 03.07.2023

มานุษยวิทยาช่วยให้เราไตร่ตรองอีกทีว่า อะไรคือสิ่งที่เรามองว่าจำเป็น เร่งด่วน หรือเป็นราคาที่ต้องจ่ายในระหว่างการออกแบบนโยบาย และทัศนคติแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่องานวิจัยและโครงการของเรา ในขณะเดียวกัน วิธีวิทยาของมานุษยวิทยาเน้นการทำงานในพื้นที่และทำงานแบบเอาคนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการทำงานดังกล่าวช่วยให้เราพาผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายและคนชายขอบกลับเข้ามาในกระบวนการผลิตนโยบายได้ ด้วยวิธีนี้เอง เราจะสามารถเข้าใจความต้องการ ประเด็นเร่งด่วน และสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างในหมู่ประชากรได้

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top