อินโฟกราฟิก / นวัตกรรมเชิงนโยบาย
Published: 02.12.2022
1. ทำความเข้าใจภาพรวม
2. เห็นองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
3. โครงสร้างและระบบมีผลต่อพฤติกรรม
4. เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ที่ซับซ้อน
5. สร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายได้
6. เปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหาเพื่อเข้าใจอย่างรอบด้าน
7. มองหาและทดสอบข้อสันนิษฐานได้
8. ไม่ด่วนสรุป ก่อนจะเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้
9. มองเห็นผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคต
10. เข้าใจโครงสร้างของปัญหาเพื่อเห็นความเป็นไปได้ที่จะทำให้ดีขึ้น
11. คำนึงถึงผลลัพทธ์ระยะสั้น ยาว และผลลัพธ์ทางอ้อม
12. มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบทั้งในแง่ความเร็วและปริมาณ
13. มองเห็นผลลัพธ์ที่อาจเผยตัวช้ากว่าที่คิด
14. ยืดหยุ่นและกล้าเปลี่ยนแปลง
งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top