Suriyon Thankijjanukij

Suriyon Thankijjanukij

Senior Plan and Policy Advisor, Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)

With extensive experience in policy making, Suriyon Thankijjanukij is a Senior Advisor to Thailand’s Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) which is one of the most influential governmental agencies providing opinions and recommendations on national economic and social development to the Thai cabinet. His expertise lies in trade facilitation, public policy analysis and strategic planning.

สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

คุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักกันในนามสภาพัฒน์ คุณสุริยนต์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top