Pobsook Chamchong

Pobsook Chamchong

Deputy Director, School of Public Policy, Chiang Mai University

Pobsook Chamchong

Deputy Director, School of Public Policy, Chiang Mai University

Pobsook Chamchong is the Deputy Director of the School of Public Policy at Chiang Mai University. Her areas of research interests include local government collaboration and amalgamation, public policy and local governance, and innovative city.

พบสุข ช่ำชอง

รองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร.พบสุข ช่ำชอง เป็นอาจารย์ประจำและผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอทำวิจัยและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัฐบาลท้องถิ่น นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งนวัตกรรมเมือง

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top