Natthapol Suebsakwong

Natthapol Suebsakwong

Member of Parliament, Move Forward Party

Nattapon Suebsakwong

Member of Parliament, Move Forward Party

Nattapon Suebsakwong is Member of Parliament from the Move Forward Party. He is the first Hmong person to be a parliamentarian in Thailand and he has been advocating for a bill to protect indigenous rights and cultures. 

ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล และเป็นคนชาติพันธุ์ม้งคนแรกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย เขาขับเคลื่อนเสนอกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและวัฒนธรรมของคนชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top