Chatchart Sitthipan

Chadchart Sittipunt

Bangkok Governor

Chadchart Sittipunt

Bangkok Governor

Previously a professor and Thailand’s Minister of Transport from 2012 to 2014, Chadchart Sittipunt is a recently-elected Bangkok Governor. His main campaign is to make Bangkok a liveable city “for all”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เคยเป็นทั้งอาจารย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป้าหมายในฐานะผู้ว่าของเขาคือการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น เมืองน่าอยู่ “สำหรับทุกคน”

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top