Chaiyatorn Limapornvanich

Chaiyatorn Limapornvanich

Head of Innovation Foresight, Thailand National Innovation Agency (NIA)

Chaiyatorn Limapornvanich

Head of Innovation Foresight, Thailand National Innovation Agency (NIA)

Chaiyatorn Limapornvanich is the Head of Innovation Foresight at Thailand National Innovation Agency (NIA). He has extensive experience working with innovators. He conducted his doctoral research on Knowledge Management and his areas of research encompass strategic foresight and innovation management.

ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เขาทำงานด้านนวัตกรรมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมากว่าทศวรรษ และมีประสบการณ์ทำงานกับนวัตกรมากมาย เขาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการความรู้ และทำวิจัยทั้งในเรื่องการมองอนาคตและการจัดการนวัตกรรม

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top