แบบฟอร์มคำถามเพื่อสมัครเข้าร่วมงาน PIX

รายละเอียดงาน:
24 November 2021 – 13:00 – 17:30 (ICT Time / GMT: +07:00)

เนื่องจากห้องปฏิบัติการนโยบายแห่งประเทศไทย (TPL) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการออกนโยบายด้วยการใช้ระบบ กระบวนการต่าง ๆ และเทคโนโลยีจากนวัตกรรมใหม่ ๆ TPL จึงจัดงาน PIX ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมภายใต้การร่วมมือกันระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC)

PIX มีความปรารถนาที่จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ และกระบวนการซึ่งสามารถใช้ในการออกนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค รวมถึงระดับชาติได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้จะดำเนินการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้ที่ ‘ทำงานจริง’ ในการออกแบบนโยบายและวงการนวัตกรรม

หมายเหตุ: งาน PIX จะดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งงาน

Sorry. This form is no longer available.

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top