คำอธิบายบทเรียน

สิ่งสำคัญของการดำเนินนโยบายในทัศนะของชัชชาติ คือ การสร้างสัญญาประชาชน หรือการทำให้ประชาชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องไว้วางใจ ชัชชาติกล่าวว่า ขั้นตอนแรกของการวางแผนนโยบายต้องเริ่มจากปัจจุบันและคิดถึงผลไปถึงอนาคต โดยต้องรู้จุดอ่อนก่อน สำหรับกรุงเทพฯ คือ ปัญหาเส้นเลือดฝอย เช่น ระบบขนส่งมีหลายชนิดแต่ไม่เชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน ขาดความต่อเนื่อง ขั้นที่สองคือกำหนดกรอบนโยบาย และขั้นที่สาม คือ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันกับเป้าหมาย  โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องสามารถเพิ่มดึงศักยภาพของประชาชน ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้วย

4 เดือนที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินตามนโยบายแม้ไม่มีเงินมาก โดยเน้นการสร้างความไว้ใจ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูล Open Bangkok ทำให้มีประชาชนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ ช่วยตรวจสอบถ่วงดุลกับภาครัฐ หรือ Traffy Fondue ที่เปลี่ยนลำดับขั้นการร้องเรียนแบบเดิมที่เป็นลำดับขั้นให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยตรง จนถึงปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนมาถึง 169,320 ปัญหา ซึ่งสำหรับชัชชาตินี่คือความไว้วางใจของประชาชนที่ให้รัฐแก้ปัญหา เมื่อปัญหาที่ถูกละเลยมานานได้รับการแก้ไข ประชาชนก็ไว้วางใจรัฐมากขึ้น ส่วนภาครัฐ อย่างสำนักเขตก็ได้รับฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยงานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top