คำอธิบายบทเรียน

โมเดลนโยบายแบบส่วนเพิ่ม (Incremental Model) นั้นล้าสมัยและไม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันได้ โมเดลนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากการมุ่งค้นหาทางออกที่รวดเร็วในระยะสั้น ไปเน้นการสร้างพื้นที่ให้มุมมอง ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่หลากหลายมาทำงานด้วยกัน ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งหมายร่วมเข้าสู่พันธกิจ ในแนวทางนี้นักนโยบายจำเป็นต้องท้าทายวิธีคิดติดกรอบแบบเก่าของตน และพยายามเปิดตามองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่าง ๆ และตัวผู้เล่น

หลายประเทศเริ่มทดลองใช้โมเดลนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ จากการติดตามพบว่า องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1) ปรับมุมมองการตั้งคำถามในประเด็น เพื่อเปิดให้เห็นความเป็นไปได้ และสร้างทางเลือกเพิ่ม 2) องค์กรทำงานสอดคล้องกัน มองประเด็นแบบองค์รวมให้ไปไกลกว่าภาระหน้าที่ขององค์กรเดียว 3) แก้ปัญหาแนวราบ ประเมินระบบการทำงานเบื้องหลังนโยบายหรือโครงการว่ามีข้อควรแก้ไขหรือไม 4) พัฒนาผู้นำเพื่อขยายขีดความสามารถที่จะรับมือความไม่แน่นอน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top