Vocabs of The Week
Published: 10.04.2023

สาเหตุของการทอดทิ้งคนสูงอายุในครอบครัวอาจมีทั้งปัจจัยส่วนตัวและปัจจัยเชิงโครงสร้าง (เช่น ช่องห่างระหว่างรายได้ของคนรวย-คนจน, การพัฒนาเมืองแบบผลักไสคนจน, ค่านิยมทางเพศที่เหยียดเพศ) ส่งผลต่อความมั่นคงของครอบครัว และศักยภาพในการจุนเจือครอบครัวเช่นกัน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top