Vocabs of The Week
Published: 06.02.2023

เมื่อก้อนปัญหาขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นปัญหาย่อย นักนโยบายจะมองเห็นปัญหาในระดับต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น หากต้องการลดความเปราะบางด้านสุขภาพของคนชายขอบ นักนโยบายจำเป็นต้องมองหาปัญหาจากหลายด้านๆ เช่น ระบบสาธารณสุขที่ไม่ครอบคลุม หรือชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน จากนั้นจึงคิดค้นกลไกบรรเทาปัญหา

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top