Vocabs of The Week
Published: 21.11.2022

“Better Reykjavik” เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจของรัฐ แพลตฟอร์มออนไลน์นี้เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เสนอไอเดียพัฒนาชุมชนของตน เปิดให้ผู้คนแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย หรือแม้แต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณรัฐ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top