Vocabs of The Week
Published: 07.11.2022

นักนโยบายต้องการออกนโยบายให้คนไทยเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี แต่ปรากฏว่าสังคมถกเถียงกันอย่างหนัก มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในกรณีนี้เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นักนโยบายอาจหันมาเลือกใช้ “deliberative method” ในการปรึกษาหารือกับสังคม ให้มีการวิจัยหาตัวอย่างนโยบายที่คล้ายคลึงกันจากสังคมอื่นมานำเสนอต่อสังคม และมีการพูดคุย ถกเถียง และปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาระดับมหาลัย นักศึกษา หรือคนทั่วไปในสังคม เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่คนทุกคน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top