คำอธิบายบทเรียน

Policy Innovation Exchange by Thailand Policy Lab ครั้งที่ 1 นำเสนอวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ ในการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและนโยบาย โดยผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการทั่วโลก

ในโลกปัจจุบันที่ปัญหาซับซ้อนและผันผวน นักออกแบบนโยบายต้องคาดการณ์อนาคต ใช้ข้อมูลดิจิทัล และสร้างประสบการณ์ร่วมกับประชาชนในการคิดค้นหาทางออก

 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top