คำอธิบายบทเรียน

ปัญหาความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะแก้ไขหรือรับมือได้ด้วยแนวทางนวัตกรรมแบบเดิมๆ นักนโยบายต้องปรับตัวหาวิธีการมองประเด็นต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โดย Mission Design หรือการออกแบบพันธกิจ เป็นแนวทางเชิงนวัตกรรมที่มีพันธกิจ หรือชุดเป้าหมาย เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางให้ดำเนินโครงการและปฏิบัติการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ แนวทางนี้มุ่งสร้างแพลตฟอร์มยุทธศาสตร์เพื่อสำรวจค้นมิติประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงกัน ผ่านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำต้นแบบทดลอง

บรรยายโดย Dan Hill, Director of Melbourne School of Designงานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top